Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2008

Βάση Δεδομένων για την Οπτικοακουστική Αγωγή

Στο www.alfavita.gr διάβασα την παρακάτω ανακοίνωση και τη μεταφέρω:

" Βάση Δεδομένων για την Οπτικοακουστική Αγωγή

για Παιδιά, Νέους & τα ΜΜΕΗ πληθωρική παρουσία των ΜΜΕ στην εποχή της εικονικής πληροφορίας είναι πλέον διακριτή σε κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η πρόσβαση, χρήση και έκφραση-δημιουργία περιεχομένου στα μέσα αποτελούν τους κύριους άξονες στους οποίους βαδίζουν οι αλματώδεις εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες. Απαραίτητη προϋπόθεση για μια ολοκληρωμένη, αντικειμενική και αυτόνομη θεώρηση στα μέσα είναι η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας του χρήστη για την αποκωδικοποίηση, την αξιολόγηση και ερμηνεία του περιεχομένου στις διαφορετικές πλατφόρμες επικοινωνίας, στοιχείο το οποίο «πρεσβεύει» η αγωγή και παιδεία στα μέσα (media literacy).Οι αναπτυσσόμενες δράσεις στον τομέα της παιδείας για τα μέσα στην ελληνική επικράτεια αποτελούν ως επί τον πλείστον προϊόν ιδιωτικής πρωτοβουλίας, με αποσπασματικό, ασυνεχή και διάσπαρτο χαρακτήρα. Το επίκεντρο των δράσεων αφορά κυρίως στη χρήση και εξοικείωση των παιδιών και νέων με τις νέες τεχνολογίες ως εποπτικών εργαλείων, σε συνδυασμό με τις βασικές λειτουργίες των πιο δημοφιλών μέσων ενημέρωσης (κινηματογράφος, τηλεόραση, διαδίκτυο). Την κατακερματισμένη αυτή εικόνα συμπληρώνει πληθώρα ερευνών, δημοσιεύσεων, προγραμμάτων, ρυθμιστικών διατάξεων και γεγονότων τα οποία έχουν ως αντικείμενο, άμεσο ή έμμεσο, την αγωγή και εκπαίδευση στα οπτικοακουστικά μέσα επικοινωνίας, χωρίς όμως να είναι δυνατή η συνολική συγκέντρωση και καταγραφή των δεδομένων αυτών σε μία ενιαία και ουδέτερη πλατφόρμα επικοινωνίας.Την απουσία ενός συνολικού κέντρου πληροφόρησης για τα ζητήματα της παιδείας για τα μέσα επιχειρεί να καλύψει η Βάση Δεδομένων για την Οπτικοακουστική Αγωγή για Παιδιά, Νέους και τα ΜΜΕ που υλοποίησε και διαχειρίζεται το Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων (Ι.Ο.Μ.), στο πλαίσιο ανάπτυξης πρωτοβουλιών οπτικοακουστικής παιδείας.Λειτουργώντας ως μια ανοιχτή πλατφόρμα κοινωνικής και επιστημονικής δικτύωσης, η Βάση Δεδομένων για την Οπτικοακουστική Αγωγή φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σύγχρονο και επικαιροποιημένο μητρώο φορέων και επιστημόνων από το χώρο της οπτικοακουστικής επικοινωνίας με αντικείμενο τη δράση και μελέτη της αγωγής και εκπαίδευσης στα μέσα, με μακροπρόθεσμη προοπτική τη δημιουργία μιας πανεθνικής συμμετοχικής κοινότητας για την παιδεία στα μέσα.Πρωταγωνιστής στη Βάση Δεδομένων για την Οπτικοακουστική Αγωγή είναι ο ίδιος ο χρήστης. Στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης και παραγωγής περιεχομένου σύμφωνα με τις επιταγές της κοινωνίας της πληροφορίας, ο χρήστης μπορεί μέσω μιας απλοποιημένης διαδικασίας να καταχωρεί περιεχόμενο σχετικό με την οπτικοακουστική αγωγή στην Ελλάδα και το εξωτερικό.Το Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φορέα, ερευνητικό οργανισμό, εκπαιδευτικό ίδρυμα αλλά και ιδιώτη χρήστη να συμβάλλουν ενεργά στον εμπλουτισμό της Βάσης Δεδομένων με νέες εκδόσεις και έρευνες, παιδαγωγικές μεθόδους και μοντέλα αξιολόγησης, πολιτικές και κανονιστικές διατάξεις, γεγονότα και εκδηλώσεις, οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη την πρόκληση της χρήσης, κατανόησης και αξιολόγησης των μέσων επικοινωνίας στην ψηφιακή εποχή. Η Βάση Δεδομένων για την Οπτικοακουστική Αγωγή είναι διαθέσιμη από την ιστοσελίδα http://www.medialiteracy-iom.gr.

Περισσότερες πληροφορίες: κα Ειρήνη Ανδριοπούλου, τηλ. 210 9098699".

Δεν υπάρχουν σχόλια: