Κυριακή, 26 Δεκεμβρίου 2010

Documenta Catholica Omnia

Materia:       Omnium Paparum, Conciliorum, Ss Patrum, Doctorum Scriptorumque Ecclesiae qui ab Aevo Apostolico ad usque Benedicti XVI Tempora Floruerunt